Nhóm dịch: Team Gà

Team Gà

Thông tin nhóm dịch:

Chúng tôi là những thiên sứ đại diện bia đia.
Ai muốn đú bia đia thì đến nhóm chúng tôi nào.

back top